CREATING
YOUR FUTURE

4 sessions coaching
BOOK NOW FOR CONSULTATION
BOOK NOW FOR CONSULTATION

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร?

คนที่มีเป้าหมายในชีวิต และต้องการให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จได้จริง
คนที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
คนที่เคยพยายามตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายนั้น

โปรแกรมนี้มีขั้นตอนอย่างไร?

1.

เริ่มกระบวนการโดยการพูดคุย 30 นาที เป็น free session (ยังไม่มีค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้) เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่นั้นตรงกับการให้บริการของโค้ชกีรติหรือไม่

2.

ถ้าตกลงรับบริการ จะมีการส่งเอกสารแจ้งค่าบริการ (Invoice), หนังสือรักษาความลับ (Confidentiality Letter), แบบสอบถาม (Questionnaire) และสัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ให้คุณลงนามและส่งกลับมาก่อนเริ่มกระบวนการโค้ชชิ่ง

3.

ขั้นตอนการโค้ชจะใช้เวลา 2.0 – 2.5 ชั่วโมง โดยเริ่มพูดคุยถึงข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ส่งมาให้

4.

จากนั้น โค้ชกีรติจะเริ่มกระบวนการค้นหาความเชื่อในระดับจิตใต้สำนึกที่มีการบันทึกความเชื่อนั้นไว้กับตัวเองมานานแล้ว โดยใช้ชุดคำถามเชิงลึก เพื่อตรวจสอบและค้นหาข้อเท็จจริงว่าความเชื่อต่าง ๆ นั้นเป็นความเชื่อเชิงสนับสนุน (Supporting Belief) หรือความเชื่อที่ถูกจำกัด (Limiting Belief)

5.

เมื่อได้ข้อมูลชุดความเชื่อทั้งหมดแล้ว โค้ชกีรติจะทำการเปลี่ยนความเชื่อเชิงลบ (Limiting Belief) เป็นความเชื่อชุดใหม่ที่สนับสนุนให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้น (Supporting Belief)

6.

ขั้นตอนต่อไป โค้ชกีรติจะใช้กระบวนการ NLP (Neuro Linguistic Programming) และเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อกระตุ้นให้ความเชื่อชุดใหม่เกิดการทำงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับคุณ

7.

หลังจากจบกระบวนการโค้ชแล้ว คุณจะได้รับการมอบหมายงาน (tasking) ในการทำ self-talk และ vision board เพื่อส่งกลับมาให้โค้ชกีรติภายในเวลา 7 วัน
หมายเหตุ การโค้ชแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1.5-2.0 ชั่วโมง

โปรแกรมนี้มีค่าบริการเท่าไหร่?