KEERATI
Signature SERVICES

Reclaim your life and shine from within

วิธีการโค้ชชิ่งของกีรตินั้นจะช่วยให้ผู้เข้ารับการโค้ชสามารถเข้าใจและค้นหาพลังความสามารถที่ซ่อนอยู่ลึก ๆ ในตัวตนของคุณ แก่นความสำคัญของความเป็นผู้หญิง คือ เรามีความสามารถ ในหลาย ๆ ครั้งที่บทบาท หน้าที่ที่เราต้องการทำทุกอย่างในเวลาเดียวกัน ทำให้เราเกิดความรู้สึกกดดัน และยากเกินกว่าจะรับไหว ความรู้สึกไม่แน่ใจ สงสัยใจตัวเอง ความท้อแท้และสิ้นหวังของเรานั้นเพิ่มขึ้นในขณะที่ความมั่นใจในตนเองกลับลดลง การเริ่มต้นการเดินทางค้นหาตัวตนของตนเองในเชิงลึก (Self-discovery) และการค้นพบในศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง (Self-actualization) จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระ และมีความสุขในทุก ๆ วัน
Keerati Service 1 : Changing Belief System Course

Changing Belief System Course

1 Session Coaching

 • คนที่ต้องการค้นหา รู้จัก และเข้าใจถึงความเชื่อเชิงลึกในตัวเอง
 • คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงความเชื่อที่ถูกจำกัด (Limiting Belief) ที่เป็นอุปสรรค
  สำคัญของการพัฒนาชีวิตให้กลายเป็นความเชื่อเชิงสนับสนุน (Supporting Belief)
  ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น
 • คนที่ต้องการเติบโตและพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชีวิตเพื่อนำพาชีวิตให้พบกับความ
  สงบสุขภายในจิตใจ
LEARN MORE
Keerati Service 2 : Creating Your Future

Creating Your Future

4 Sessions Coaching

 • คนที่มีเป้าหมายในชีวิต และต้องการให้เป้าหมายนั้นประสบความสำเร็จได้จริง
 • คนที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
 • คนที่เคยพยายามตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้ว แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายนั้น
LEARN MORE
Keerati Service 3 : Personal Breakthrough

Personal Breakthrough

7 Sessions Coaching

 • คนที่ติดอยู่กับปัญหาเดิมในชีวิตมานาน และต้องการหาคำตอบและทางออกให้กับตัวเอง
 • คนที่ต้องการปลดล็อกจากเรื่องราวบางอย่างในอดีต เพื่อให้ชีวิตมีอิสรภาพและมีทาง
  เลือกในการสร้างชีวิตใหม่
 • คนที่ต้องการขับเคลื่อนชีวิตและสร้างชีวิตใหม่ที่ดีที่สุดให้ตัวเองมีความสุขและมีคุณภาพ
  ชีวิตที่ดี
LEARN MORE